АТ «КОЛОМИЙСЬКЕ ЗУБМ»

Код за ЄДРПОУ: 05467228
Телефон: (03433) 20608
e-mail: zu-bm@yes.net.ua
Юридична адреса: 78200, Івано-Франківська обл., м.Коломия, вул.Г.Тютюнника, 14
 
Дата розміщення: 30.04.2021

Річний звіт за 2020 рік

Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 16.07.2020
Кворум зборів** 83.469
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини. Питання порядку денного загальних зборiв акцiонерiв: 1) Про порядок (процедуру) проведення загальних зборiв та обрання членiв лiчильної комiсiї. 2) Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової Ради, звiту Голови Правлiння та висновкiв Ревiзора. 3) Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2019 рiк. 4) Про порядок розподiлу прибутку Товариства за 2019 рiк. 5) Про припинення повноважень та обрання членiв Наглядової ради Товариства. 6) Про припинення повноважень та обрання Ревiзора Товариства. 7) Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв. За результатами розгляду питань порядку денного вирiшено: 1) Обрати лiчильну комiсiю в складi, запропонованому Головою зборiв. Затвердити порядок (процедуру) проведення Зборiв, запропонований Головою Зборiв. 2) Прийняти до уваги звiт Наглядової ради, звiт Голови Правлiння про роботу Товариства у 2019 роцi та висновки Ревiзора. 3) Затвердити рiчний звiт Товариства за 2019 рiк. 4) Затвердити наступний порядок розподiлу прибутку: - направити на виплату дивiдендiв 787 тис. грн. (з розрахунку 0,90 грн. на одну акцiю); - направити на розширення та оновлення виробництва 12722 тис.грн. Виплату дивiдендiв здiйснити у грошовiй формi безпосередньо акцiонерам у строк до 29.09.2020р. Наглядовiй Радi визначити дату складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, а також порядок та строк виплати дивiдендiв.. 5) Припинити повноваження у зв'язку iз закiнченням термiну Голови Наглядової Ради Симотюка I.Д. i членiв Наглядової ради Коби Р.М. та Томенчука О.М. Датою припинення повноважень визначити дату прийняття рiшення Загальними зборами. Обрати на строк 3 роки Головою Наглядової Ради Симотюка Iвана Дмитровича, членами Наглядової Ради - Кобу Романа Миколайовича та Троць Василя Петровича. 6) Переобрати Стадник Марiю Михайлiвну Ревiзором Товариства на новий строк 3 роки. 7) Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинiв, якi можуть учинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття даного рiшення, характер яких пов'язаний з фiнансово-господарською дiяльнiстю Товариства, з сукупною граничною вартiстю 100 млн.грн. та iндивiдуальною вартiстю кожного такого правочину не вище нiж 30 млн.грн.


___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так* Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так* Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так* Ні*
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (зазначити): д/н ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так* Ні*
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;   X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (зазначити): У звітному періоді позачергові збори не скликалися. ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

Так* Ні*
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства д/н
Інше (зазначити): У звітному періоді позачергові збори не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному році загальні збори акціонерів скликалися на 20.03.2020р., але не відбулися у зв'язку з відсутністю кворуму. Повторно річні збори були скликані та проведені 10.07.2020р.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення У звітному періоді позачергові збори не скликалися.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні